(א) הבורא הינו טוב ומטיב לנבראיו.

(ב) מלכות דאינסוף בחרה ביתר הדביקות ללא סיבה.

היבט האמוני של היהדות מקבל את השראתו משורש המציאות שלנו ובריאת העולמות העליונים (הרוחניים). יש טוענים המפץ הגדוליש החולקים על הטענה הזואך דבר אחד ברורבשורש של המציאות הגשמית הייתה אנרגיה רוחנית נטושהיא כוח עצום ובלתי מוגבל של אהבה.

חכמת הקבלהלפי השיטה הלוריאניתבוחנת את היחסי הכוחות הפועלים במציאות על שני קצוות ווקטורים – והם נתינה וקבלה. (השם קבלה” בא מהמילה לקבל).

הארי הקדוש כך פותח את ההסבר אודות מבנה העולמות העליונים:

דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אויר ריקני וחלל אלא הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת והוא הנקרא אור אינסוף. (עץ חיים תלמוד עשר הספירותחלק א‘, פרק א‘, אות א‘)

במציאות של טרוםהמציאות הזאתהאור (כוח הנתינהוהכלי (כוח הקבלההיו אחד.

לטבע של הנתינה האינסופית שהתפשטה מעצמותו ית‘ מכנים אור והוא כולל כל סוג של עונג שאפשר ואי אפשר לדמיין במסגרת התפיסה שלנו בעולם הזה.

למעשהבעל הסולםהמקובל הדגול מהמאה ה-20, מחבר פירוש הסולם לספר הזהרטוען שהעוצמה של העונג הרוחני הינה כל כך חזקהשאם הינו חווים אותהגם קיצוץ של האצבעות היד לא היה מונע מאתנו לחוות את העונג הזה.

קבלת עונג היא חוויה מרכזית של העולםעליה מבוססת כל המציאות הרוחנית והגשמיתזהו הסוד של חיפוש והזכות שלנו אל האושר האינסופי שכולנו מחפשים.

לרצון האינסופי לקבל מכנים מלכות דאינסוף (מלכות של העולם אינסוף). היבט זה של מציאות בא לידי ביטוי ברצוןחשקאו כל סוג של חוסר או החלל המניע את מאווי ליבנו באופן תדירי וללא הפסקה בחיפוש אחר האושר.

השאלה המתבקשת מכך שנשאלת בחכמת הקבלה הינהמהי הדרך הטובה ביותר לקבל את העונגאיך להיות מאושרזוהי התכלית של הלימוד הקבלי.

במערכת היחסים הראשונית הזאת בין שני קצוות של נתינה וקבלה אינסופיתנוצרו שני חוקים שהיום פועלים במציאות שלנובין אם נרצה בין אם לא נרצהאלו הם ב‘ עיקרים של האמונה היהודיתלכן במצפן להצלחה – המדריך השלם ליצירת הצלחה בת קיימא בעסק ובחייםאני מדגיששלצורך המדריך הנוכחי אלו הם אקסיומות.

למעשהב‘ עיקרים אלו הם אקסיומות גם שלא לצורך המדריך של מצפן להצלחהב‘ עיקרים אלו הם חוקים דטרמיניסטיים של מציאותעליהם מושתת ופועל כל העולם כולוהן בהיבט הרוחני והן בהיבט הגשמי.

ב‘ העיקרים של האמונה היהודית הם:

(אהבורא הינו טוב ומטיב לנבראיו.

(במלכות דאינסוף בחרה ביתר הדביקות ללא סיבה.

עיקרון האמונה הראשון

(אהבורא הינו טוב ומטיב לנבראיו.

שואף את עצמו מהעובדה שכוח האור שממלא את הרצון לקבלטבעו נתינה שלמהואין בו משהו מן הקבלהכל התכונות הנהדרות ביותר של יופיחכמהפאראצילותאהבהעוצמהשפע הם חלק בלתי נפרד מהאורהטבע המרכזי של האור אמנם שהוא טוב.

לכן אנחנו כל אלו אמרות שאנו מרבים לשמוע הכל לטובה“, “כל מאן דעביד רחמנאלטבא עביד” (כל מה שעושה קבה עושה לטובהוכד‘ אין אלו אמרות עידודאלא חוקים קוסמיים של המציאות בה אנחנו חיים.

עיקרון האמונה השני

(במלכות דאינסוף בחרה ביתר הדביקות ללא סיבה.

דביקותמסביר הרב אשלג (פתיחה לחכמת הקבלהאות ה‘), משמעותה השוואת צורה או דמיון (מלשון להיות דומה למשהו).

ההסבר הפשוט של העיקרון השני נמצא בבחירה של אותה מלכותהרצון לקבל האינסופילהיות דומה לאור העליון שממלא את כל המציאות.

כזכור לכם במצב המדובר אנחנו מדברים בטרם שנבראה המציאות שלנו (העולמות הרוחנייםהעולם הגשמיהאדם וכד‘) וכל מה שהיה שםאלו שני הכוחות של נתינה וקבלה אינסופיים בלבד.

ביחסי גומלין שנוצרומלכות של האינסוף בחרה להיות דומה לאורמכיוון שהטבע של האורהפך להיות גם הטבע של הכליאמנם הבחירה להיות דומה לאורהייתה חופשית.

הביטוי המעשי של היסוד השניהינו שהדרך היחידה לקבל את האור במסגרת העולם הגשמי שלנו הוא דווקא דרך נתינההדרך היחידה להיות מאושרים הינה להעניק אושר לאחריםהדרך היחידה לקבל אהבה הינה לתת אותה.

זה סותר את ההיגיון הפשוט שאומר אם ברצוני לקבל דבר מסוים (לדוגמאאם ברצוני לשתותעליי לקחת כוס מים ופשוט לשתות אותולפי חוק רוחני זהאוכל באמת להנות מהשתייהכלומר לקבל את הכוח הפנימי הגלום בהאך ורק עם דחיתי או נתתי אותו תחילהזהו סוד של הברכה היהודית על כל דברי מאכל ושתייהשמחייבים פעולת הנתינה (באמצעות מיליםהברכה היא מעין נתינה והודיה לה‘) ורק אז פעולת השתייה.

דוגמא נוספתמעולם הטבעקרני השמש יוצרים את החום רק אחרי שנדחו על ידי האדמהלמעשה החום שאנחנו חווים אינו בא מהשמש אלא מהאדמהשקודם קיבלה ודחתה את החוםורק אז אפשרה את הביטוי שלוזאת הרי גם הסיבה שככל שעולים גבוה מהאדמהנהיה קר יותר.

דוגמא נוספת היא במנגנון הראיה שלנומוכח מדעית שבטרם שנראה תמונה כלשהיאישון העין דוחה את התמונהיוצר השתקפות פנימיתורק אז מאפשר לראות את התמונה שנמצאת בחוץ.

אילו הן דוגמאות בודדותשאם נחקור לעומק קיימות בכל דבר במציאות הפיזיתהרוחנית והנפשית שלנונכון מאדגם בתהליכים פסיכולוגיים של הנפשלדוגמא ביחסים בינאישייםהעיקרון של נתינה כל כך מקבל ביטוי.

לאחרונה רואים את זה באופן מאד בולט בעולם השיווק באינטרנטבמטרה לקבל יותר לקוחות המשווקים נאלצים” לפעול בצורה הפוכה לגמרי לכל היגיוןהם צריכים לתת ללא כוונת רווחזהו בדיוק העיקרון של מלכות דאינסוף שבחרה בדבקות ללא סיבהבחרה להיות בנתינה ללא שום סיבה היגיונית.

הרב שאול יודקביץ‘ (קהילת חיים קבלה), הרב שסלל לי לפני כעשור את הדרך אל חכמת האמתמרבה להזכיר שכל מה שאמיתי בעולם שלנו הוא בדרך כלל גם לא הגיוני.

בשורה התחתונהמה שאומר עיקרון האמונה השנימנגנון הדחייה והנתינהיהיה לעולם קודם לקבלהלכן כדי לקבל באמתכלומר שהדבר שאנחנו רוצים לחוות יישאר איתנו לאורך זמן (לנצחעלינו לתת אותו קודםדהיינו לשחרר או לוותר עליו תחילה.

לסיכוםנושא של ב‘ עיקרי אמונה הוא נושא יסודי וחשוב בחכמה היהודיתמבנה של עולמות העליונים החל מעולם האינסוף וכלה בעולם הגשמי שלנומתבססים על שני עקרונות אלואמנם בעולמנו אנובזכות משחק מיוחד של אשליהחוקים אלו אינם גלויים למראית האיןלכןכדי לראות את החוקים הללו פועלים במציאות שלכםיהיה עליכם לוותר על מנגנון האוטומטי של תראה לי ואז אני אאמין”ובמקום זה להפעיל עקרון המנהיגות האומר תאמין ואז תראה.